اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/ur/home/istifta/240410/%D9%B9%D9%86%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%DB%92-%D9%BE%D8%A7%D8%A6%D9%BE-%D8%B3%DB%92-%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DA%BE%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%92-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AC%D9%88-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%84%D8%AA%D8%A7-%DB%81%DB%92

اشتراک گذاری