اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/ur/home/istifta/240411/%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%A7

اشتراک گذاری