اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/ur/home/istifta/240412/%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DA%A9%D8%AA%DB%92-%DB%81%DB%8C%DA%BA

اشتراک گذاری