اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/ur/home/istifta/242581/%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%DB%81-%DA%A9%DB%8C-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA

اشتراک گذاری