اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/ur/home/istifta/242585/%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DB%81%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%DA%A9%DB%92-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%DB%81%DA%91%D8%AA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%A7

اشتراک گذاری