اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/ur/home/istifta/242978/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%92-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%86%DB%92-%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DA%86

اشتراک گذاری