اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/ur/home/istifta/242980/%DA%A9%D8%AA%D9%91%DB%92-%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D9%88%DA%BA-%DA%A9%DB%92-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%82-%D9%86%DB%81-%DB%81%D9%88%D9%86%D8%A7

اشتراک گذاری