اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/ur/home/istifta/243492/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%DA%BA-%D8%B3%DB%92-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DA%BE%D9%86%D8%A7

اشتراک گذاری