اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/ur/home/istifta/249969/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%92-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%81-%DB%81%D9%88%D9%86%D8%A7

اشتراک گذاری