اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/ur/home/istifta/249971/%D8%AC%DA%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7-%D9%85%DA%86%DA%BE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%92-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84

اشتراک گذاری