اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/ur/home/istifta/249973/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%BA-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%B1%DB%92-%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%DA%A9%D9%88-%D8%A8%DB%8C%DA%86%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%86-%D8%B3%DB%92-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DB%81%D9%88

اشتراک گذاری