اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/2637&text=دعوت برای حمایت از کمپین شکستن قامت طبیعت و کارگران با انباشت درختان شکسته افتاده

اشتراک گذاری