اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/2805&text=دعوت برای حمایت از کمپین مدیر جهاد کرمانشاه تو رو خدا وعده ندید بیاید پای کار

اشتراک گذاری