اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/5696&text=دعوت برای حمایت از کمپین چرا شهرداران سیس،خامنه و کوزه کنان در محل خدمت سکونت ندارند؟

اشتراک گذاری