اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6268&text=دعوت برای حمایت از کمپین زمین های روستایی که به اسم تملک واگذاری می شود

اشتراک گذاری