اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6967&text=دعوت برای حمایت از کمپین سختی کار به کارگران کارخانه های شیشه کاویان،ایمنی شرقبا وجود خطر فراوان تعلق نمی گیرد؟

اشتراک گذاری