اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7076&text=دعوت برای حمایت از کمپین مزاحمت بنگاه های ماشین خیابان بیمارستان توحید را رفع کنید

اشتراک گذاری