اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7443&text=دعوت برای حمایت از کمپین چاله های خیابان های زنجان نفس خودرو ها را گرفته است

اشتراک گذاری