اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/8169&text=دعوت برای حمایت از کمپین رانندگان اجاره ای شهرداری شیراز را دریابید

اشتراک گذاری