اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://vfun.ir/?p=846&text=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85

اشتراک گذاری