اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://www.abfa-bushehr.ir/Index.aspx?page_=form%26lang=1%26tempname=Default%26sub=0%26PageID=120&text=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA&text=!!!titr!!!

اشتراک گذاری