اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://www.abfa-bushehr.ir/Index.aspx?page_=form%26lang=1%26tempname=Default%26sub=0%26PageID=371&text=%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C&text=!!!titr!!!

اشتراک گذاری