اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://www.abfa-bushehr.ir/Index.aspx?page_=form%26lang=1%26tempname=Default%26sub=0%26PageID=461&text=%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D9%81%D9%86%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9&text=!!!titr!!!

اشتراک گذاری