اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://www.abfa-bushehr.ir/Index.aspx?page_=form%26lang=1%26tempname=Default%26sub=0%26PageID=476&text=%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%8C%20%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84&text=!!!titr!!!

اشتراک گذاری