اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://www.abfa-bushehr.ir/Index.aspx?page_=news%26lang=1%26tempname=Default%26sub=0%26PageID=2353&text=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%20:%20%20%D8%B3%D8%B9%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%B1%D9%88%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D8%A2%D8%A8%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF.&text=!!!titr!!!

اشتراک گذاری