اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://www.farsnews.ir/my/c/53339&text=%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA

اشتراک گذاری