اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://www.farsnews.ir/my/c/61068&text=%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%AD%D9%82%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری