اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://www.farsnews.ir/vod/v/1385&text=%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%20%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری