اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://www.kasradoc.com/product/introducing-karbala-maale/&text=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D8%A7

اشتراک گذاری