اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://www.kasradoc.com/product/laleh-park-of-tabriz/&text=%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2

اشتراک گذاری