اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://www.kasradoc.com/product/new-korg-pa3x-package-sets/&text=%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20KORG%20Pa3x

اشتراک گذاری