اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://www.kasradoc.com/product/petition-for-revocation-of-identity-card-and-issuance-of-new-identity-card/&text=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری