اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://www.kasradoc.com/product/petition-to-demand-a-check-from-the-issuer-and-the-endorser-jointly/&text=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%AC%D9%87%20%DA%86%DA%A9%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%AD%D9%88%20%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86

اشتراک گذاری