اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://www.kasradoc.com/product/saadis-economic-orders-in-bostan-and-golestan/&text=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری