اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://www.kasradoc.com/product/software-engineering/&text=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%DB%8C%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20(%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%20+%20%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA)

اشتراک گذاری