اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://www.kasradoc.com/product/tabriz-oil-refining-company-and-bandar-abbas-oil-refining-company/&text=%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3

اشتراک گذاری