اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://www.kasradoc.com/product/the-definition-of-sociology-and-its-nature/&text=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%20%D8%A2%D9%86

اشتراک گذاری