اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://www.kasradoc.com/product/the-form-of-the-property-inscription-insinuation-from-the-payment-to-the-convict/&text=%D8%A7%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%87

اشتراک گذاری