اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://www.kasradoc.com/product/the-impact-of-the-media-on-society-in-terms-of-security-and-ideology/&text=%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C

اشتراک گذاری