اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://www.kasradoc.com/product/the-pluralism-of-legal-reasoning-in-the-light-of-conflicting-interpretations/&text=%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%20%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6

اشتراک گذاری