اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/152128/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA&text=%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری