اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/163298/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C&text=%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری