اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/173908/رئیس-جمهور-ریشه-و-گسترش-تروریسم-در-منطقه-حاصل-عملکرد-آمریکاست/رئیس-جمهور-ریشه-و-گسترش-تروریسم-در-منطقه-حاصل-عملکرد-آمریکاست&text=رئیس-جمهور-ریشه-و-گسترش-تروریسم-در-منطقه-حاصل-عملکرد-آمریکاست

اشتراک گذاری