اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/214779/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%84/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%84&text=%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%84

اشتراک گذاری