اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/221630/موافقت-دولت-با-کاهش-تعدادی-از-تعرفه-های-خدمات-سازمان-هواپیمایی-کشوری/موافقت-دولت-با-کاهش-تعدادی-از-تعرفه-های-خدمات-سازمان-هواپیمایی-کشوری&text=موافقت-دولت-با-کاهش-تعدادی-از-تعرفه-های-خدمات-سازمان-هواپیمایی-کشوری

اشتراک گذاری