اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/29363/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7&text=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7

اشتراک گذاری