اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/349380/گفتگوی-1830-جمع-آوری-کودکان-کار-با-رویکرد-توانمندسازی-خانواده/گفتگوی-1830-جمع-آوری-کودکان-کار-با-رویکرد-توانمندسازی-خانواده&text=گفتگوی-1830-جمع-آوری-کودکان-کار-با-رویکرد-توانمندسازی-خانواده

اشتراک گذاری