اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/350081/دیدار-آخوندی-با-وزیر-حمل-و-نقل-و-زیربناهای-سوئد/دیدار-آخوندی-با-وزیر-حمل-و-نقل-و-زیربناهای-سوئد&text=دیدار-آخوندی-با-وزیر-حمل-و-نقل-و-زیربناهای-سوئد

اشتراک گذاری