اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/350359/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-8-%D8%B3%D8%A7%D9%84/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-8-%D8%B3%D8%A7%D9%84&text=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-8-%D8%B3%D8%A7%D9%84

اشتراک گذاری