اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/495664/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%84-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%84-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&text=%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%84-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

اشتراک گذاری